བི་ཤྭ་ཀརྨ་པུ་ཇའི་ དུས་སྟོན་རྩིས་སྲུང་།

འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན།

ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ བི་ཤྭ་ཀརྨ་པུ་ཇའི་དུས་སྟོན་འདི་ སྤྱི་ཟླ་འདི་གི་ སྤྱི་ཚེས་༡༧ ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་ དེ་ལས་ ཅ་ཆས་དང་འབྲེལ་བའི་ ལཱ་འབད་སའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ བརྩི་སྲུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འདི་བཟུམ་མའི་ ལོ་བསྟར་གྱི་དུས་སྟོན་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཉིནམ་འདི་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་བཅོས་ཁང་དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་དང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ཧིང་སང་ས་བཟོ་སྟེ་ བླམ་ཞུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཁྲུས་གསོལ་རྐྱབ་སྟེ་ ཐུགས་སྨོན་ཚུ་གནང་སྟེ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ བར་རྐྱེན་མི་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།[...] རྒྱས་པར་ལྷག།

"བི་ཤྭ་ཀརྨ་པུ་ཇའི་ དུས་སྟོན་རྩིས་སྲུང་།"

གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་གི་གོམས་འདྲིས་སྦྱང་བ་ ཟླ་ངོ་༣ གི་རིང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར།

པ་སངས་སྒྲོལ་མ།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ཡང་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་གི་གོམས་འདྲིས་སྦྱང་བ་ཟླ་ངོ་༣ གི་རིང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ནི་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་ འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་གྱིས་ བརྡ་བརྒྱུད་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ལས་  རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པས།[...] རྒྱས་པར་ལྷག།

"གནས་ཚུལ་ལས་ཁང་ཚུ་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་གི་གོམས་འདྲིས་སྦྱང་བ་ ཟླ་ངོ་༣ གི་རིང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར།"

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཕུལ་ཡོདཔ།

འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན།

འབྲུག་ལས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་  གསར་བཀོད་གནང་མི་ སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་གིས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ ཨེཎ་ཊོ་ཎོའི་ གུ་ཊི་རིས་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་འདི་གི་ སྤྱི་ཚེས་༡༣ ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ ཎིཝ་ཡོཊ་ལུ་སྦེ་ ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གཞུང་ཚབ་ སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་འདི་ འབྲུག་ལས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ཐེངས་༡༡ པ་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལུ་ འབྲུག་ལས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་སྦེ་ གསར་བཀོད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།[...] རྒྱས་པར་ལྷག།

"འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཕུལ་ཡོདཔ།"

ཀ་བལ་གྱི་གོ་ལ་འཐག་ནི་གི་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ།

འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན།

ཏཱ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ པད་མ་དགའ་ཚལ་རྗོང་ཁག་ ཕྱི་མོང་རྒེད་འོག་གི་ སྤྱི་འོག་༤ ནང་ལུ་ ཀ་བལ་གྱི་སོན་བཏབ་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གོ་ལའི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཐགས་ཏེ་ ཚོས་གཞི་གཏང་ནི་གི་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ འབད་བའི་བསྒང་རང་ ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཕྱི་མོང་རྒེད་འོག་གི་སྤྱི་འོག་ ཀེར་གཤང་དང་སྤྱི་ཕུག་ དེ་ལས་ ཉ་སཎ་དཀར་དང་སྤ་ཐང་ གཡུས་མཚན་ཚུ་ནང་ ན་ཧིང་ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ནང་ལུ་ ཀ་བལ་གྱི་སོན་བཏབ་ཏེ་ དུས་ཅི་ལས་ མེ་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ ཤར་བའི་བསྒང་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།[...] རྒྱས་པར་ལྷག།

"ཀ་བལ་གྱི་གོ་ལ་འཐག་ནི་གི་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ།"

ཨར་རྐུན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་།

ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ།    

ས་གནས་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ལས་ཕར་ ཨར་རྐུན་འབད་མི་གནད་དོན་ ལེ་ཤ་རང་ འགག་སྡེ་ཡིག་ཚང་ནང་ ལྷོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཟླཝ་འདི་ནང་ལུ་ར་ དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་ནང་ ཨར་རྐུན་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཁག་༤ དེ་ཅིག་ཐོན་ཏེ་ ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འདི་བཟུམ་གྱི་ བྱ་ངན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ མི་ཚུ་གི་ ཚར་གཅིག་གི་དགའ་བ་ལུ་ བལྟ་བཞིན་ན་འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་ ག་ཅི་བཟུམ་གྱི་ གདོང་ལན་འབད་དགོཔ་འཐོན་འོང་ག་ མནོ་བསམ་ག་ནི་ཡང་ མ་གཏང་པར་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།[...] རྒྱས་པར་ལྷག།

"ཨར་རྐུན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་།"

Royal Government Of Bhutan

Dzongkhag  Administration

Chhoetse- dzong : Trongsa

DAT/ICT-11/2017-2018/955

Notice Inviting Sealed Quotation

Dzongkhag Administration, Trongsa is pleased to invite the sealed item rate from the interested Bidders having valid trade license, CDB certificate and Tax Clearance certificate for the following works :

  1. Approach road & compound resurfing, old DVH internal maintenance remodelin.
  2. Construction of flood protection work from housing colony to Threupang Palace, RCC Culvert Bridge and Black Topping.
  3. Construction of chain- link fencing at treatment plant.
  4. Installation of compound lighting at dangdung BHU-I
  5. Regular maintenance of Threupang palace.
  6. Construction of retaining wall & storm drain at sherubling CS.

The complete set of Tender Document can be downloaded from the website www.trongsa.gov.bt

ICT Officer[...]

ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐྱེས་ལོ་༡༨ འོག་མཇུག་གི་ ན་གཞོན་བུཚ་ཆ་ཁྱབ་ རྐང་རྩེད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ།

སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༨ ཆུ་ཚོད་༤ དེ་ཅིག་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་ལུ་སྦེ་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐྱེས་ལོ་༡༨ འོག་མཇུག་གི་ ན་གཞོན་བུཚ་ཚུ་གིས་རྐང་རྩེད་ རྩེད་འགྲན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པས།

རྩེད་འགྲན་འདི་གི་དོན་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་ འོད་ཟེར་ཨི་བིཎ་གྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཀོ་ཀ་ཀོ་ལ་དང་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།[...] རྒྱས་པར་ལྷག།

"ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐྱེས་ལོ་༡༨ འོག་མཇུག་གི་ ན་གཞོན་བུཚ་ཆ་ཁྱབ་ རྐང་རྩེད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།"

བློ་ཟེ།

བློ་ཟེ།

༡༽ སྟོད་བྱ་ཁྱུང་དཀར་མོའི་མགུ་ལས། །ཁྱིམ་ཐོག་གསུམ་བརྩེགས་པའི་ནང་ཤེད་ན། །རྟེན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་གཅིག་དང་། །དངུལ་གྱི་བུམ་པ་ཆ་གཅིག་འཁྲུངས། །བུམ་པར་ཁ་རྒྱན་མེད་པར། །ལོ་བར་དག་ཅིག་སོངམ་ལས། །ང་གཡུས་ཀྱི་ཚོ་མ་སྒརཔ། །ཟངས་ཀྲམ་བྲེ་གིས་འཇལ། །དངུལ་ཀྲམ་ཕུད་ཀྱིས་བཏབ། །རྒྱ་ནག་གཡུས་ལུ་སོང་སྦ། །མར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ལུ། །བྱ་རྨ་བྱ་ཟུང་གཅིག་བསྣམས་འདུག །གོང་ཚད་སྦོམ་ཆུང་མ་བལྟ། །བྱ་རྨ་བྱ་ཟུང་གཅིག་ཉོ་སྟེ། །ན་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་བཀལན། །ཁྱོད་གཡུས་ཀྱི་མཉམ་གྲོགས་གཞོནམ་ཚུ། །གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ག་དེ་ཟེར་ནི་སྨོ།།

༢༽ ས་བོད་ཀྱི་རི་ལས་ཆུ་ཅིག་དྲངས། །ལྷ་ས་སྐོར་ར་རྫིང་ཅིག་འཁྱིལ། །དེ་ལས་གཟར་ཅུང་སུམ་བརྩེགས་རྐྱབ། །གཟར་ཅིག་མཚན་ལྡན་བླ་མའི་གཟར། །གཟར་ཅིག་དབང་ཆེན་དཔོན་གྱི་གཟར། །གཟར་ཅིག་མཉམ་གྲོགས་གཞོན་མའི་གཟར། །བླ་མའི་གཟར་ལས་ཆུ་ཅིག་འཐུང་། །བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་ཆུ་ར་ཨིན། །དཔོན་གྱི་གཟར་ལས་ཆུ་ཅིག་འཐུང་། །ཁ་དབང་ཅན་གྱི་ཆུ་ར་ཨིན། །མཉམ་གྲོགས་གཟར་ལས་ཆུ་ཅིག་འཐུང་། །དྭངས་ལྷག་དཀར་བའི་ཆུ་ར་ཨིན།།

༣༽ བློ་ཟེ་ཟེར་ཚེ་བློ་ཟེ་མེན། །བློ་ཟེ་བུ་མོའི་ཁོག་པར་ཨིན། །བུ་མོའི་ཁོག་པར་བཞེས་སྒོ་དགོ། །བཞེས་སྒོ་རྫམ་ཅུང་གཏིང་ལུ་མས། །གཏིང་ལས་དབོག་པར་གཟར་རུ་དགོ། །གཟར་རུ་ཤིང་གི་ལོགས་ལུ་མས། །ཤིང་ལས་དབོག་པར་སྟ་ཅུང་དགོ། །སྟ་ཅུང་མགར་བའི་ལག་པར་མས། །མགར་བའི་ལག་པར་ཏམ་ཁུ་དགོ། །ཏམ་ཁུ་རྒྱ་གར་ལག་པར་མས། །རྒྱ་གར་ལག་པར་གླ་རྩི་དགོ། །གླ་རྩི་གངས་ཀྱི་ལྟོངས་ལུ་མས། །གངས་ལས་བཏོན་པ་ཤ་རོགཔ་དགོ། །ཤ་རོགཔ་རྐངམ་ཆག་ཉོ་དོ། །ཤ་ཁྱི་རྣཝ་བོག་ཉོ་དོ།།[...] རྒྱས་པར་ལྷག།

"བློ་ཟེ།"

གཏན་འཇགས་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་སྦེ་ གསར་བཀོད་གནང་མི་ སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་གིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་ཡོདཔ།

འབྲུག་ལས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ གཏན་འཇགས་གཞུང་ཚབ་ གསར་བཀོད་གནང་མི་ སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་གིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ ཨེཎ་ཊོ་ཎོའི་ གུ་ཊི་རིས་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་འདི་གི་ སྤྱི་ཚེས་༡༣ ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ ཎིཝ་ཡོཊ་ལུ་སྦེ་ ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

"གཏན་འཇགས་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་སྦེ་ གསར་བཀོད་གནང་མི་ སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་གིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕུལ་ཡོདཔ།"

ལུང་བསྟན་ཕུག་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ ལྷ་ཁང་འདི་གིས་ ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས།

འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན།

ཐིམ་ཕུག་ལུང་བསྟན་ཕུག་ བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་ ལྷ་ཁང་འདི་གིས་ དམག་སྡེའི་ ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དཀར་པོའི་དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འདི་ཡང་ བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ལས་མེད་རུང་ དམག་སྡེ་དང་ མི་སྡེའི་ ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕྱག་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་ མ་ཎི་དང་བཛྲ་གུ་རུ་བགྱང་ནི་ལ་སོགས་པའི་ དགེ་བའི་ལཱ་ཚུ་ འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།[...] རྒྱས་པར་ལྷག།

"ལུང་བསྟན་ཕུག་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ ལྷ་ཁང་འདི་གིས་ ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས།"