འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།

ཞུན་དག་གཙོ་འཛིནཿ ཀརྨ་དབང་འདུས།    དཔེ་སྐྲུནཿ འབྲུག་གནས་ཚུལ་སྒེར་སྡེཚད།  
ཐོ་བཀོད་ཨང་ ༣༠༥༠༠༠༢༠༨།    འགྲེམ་ཨང་ ༤༨༨།

ཚོང་འབྲེལ་དང་པར་འཕྲིན་ཨང་ ༠༢-༣༢༦༧༠༥།  རྩོམ་སྒྲིགཔ་ ༠༢-༣༢༦༧༥༣།

ཐིམ་ཕུག་མུ་ཏིག་ཐང་ དཔར་སྐྲུན་ ལྷ་འཛིན།
Email: addrukn@gmail.com/ editorial@gmail.com