འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།

ཞུན་དག་གཙོ་འཛིནཿ པདྨ་གཡུ་སྒྲོན།

དཔེ་སྐྲུནཿ འབྲུག་གནས་ཚུལ།

ཐོ་བཀོད་ཨང་༣༠༥༠༠༠༢༠༨།

འགྲེམ་ཨང་༤༨༨།

ཚོང་འབྲེལ་དང་པར་འཕྲིན་ཨང་ ༠༢-༣༢༦༧༠༥།

རྩོམ་སྒྲིགཔ་ ༠༢-༣༢༦༧༥༣།

ཐིམ་ཕུག་མུ་ཏིག་ཐང།

དཔར་སྐྲུན་ ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།

Email: editordn@gmail.com/addrukn@gmail.com