འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།

འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེནཿ བཀྲིས་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ།

འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོནཿ རྣམ་རྒྱས་དབང་འདུས།

འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འོགམཿ སྐྱིབ་ཅུ།

མི་སྟོབས་དང་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོནཿ བདེ་ཆེན་དབང་འདུས།

ཞུན་དག་གཙོ་འཛིནཿ པདྨ་གཡུ་སྒྲོན།

བཟོ་བཀོདཔཿ ཆོས་སྒྲོན།

ཚོང་འབྲེལཿ དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ།

བཀྲམ་སྤེལཿ ཨྱོན་རྡོ་རྗེ།

ཐོ་བཀོད་ཨངཿ ༣༠༥༠༠༠༢༠༨།

འགྲེམ་ཨངཿ ༤༨༨།

པར་འཕྲིན་ཨངཿ ༠༢-༣༢༦༧༠༥།

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨངཿ ༠༢-༣༢༦༧༥༣།

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱངཿ editordn@gmail.com/addrukn@gmail.com

དཔེ་སྐྲུནཿ འབྲུག་གནས་ཚུལ།

དཔར་སྐྲུནཿ ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།